Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Wypadek w drodze do pracy… i co dalej?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uznaje się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Droga ta powinna być najkrótsza i nieprzerwana.

Dopuszcza się jednocześnie, aby droga była najdogodniejsza komunikacyjnie dla ubezpieczonego (nie będąc drogą najkrótszą).

Możliwe jest również przerwanie drogi, o ile nastąpiło ono z przyczyn życiowo uzasadnionych (zakładając, że czas tej przerwy nie przekroczy granic potrzeby).

Definicja wypadkowa traktuje szeroko pojęcie drogi. Prócz drogi do pracy lub z pracy do domu wskazuje również drogę do miejsca lub z miejsca: „innego zatrudnienia lub innej działalności, stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; zwykłego spożywania posiłków; odbywania nauki lub studiów”.

Więcej informacji dotyczących wypadków w drodze znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 924).

Poszkodowany w wypadku w drodze składa pracodawcy niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód, przez które nie mógł niezwłocznie zgłosić wypadku, zawiadomienie o zdarzeniu. Jeżeli poszkodowany nie jest w stanie złożyć zawiadomienia o wypadku, mogą to zrobić: członkowie jego rodziny lub świadkowie, wskazując czas, miejsce oraz okoliczności zdarzenia. Ponadto do zawiadomienia o wypadku dołącza się informacje zebrane od podmiotów badających zdarzenie lub udzielających pierwszej pomocy. Na podstawie złożonych dokumentów uzupełnia się kartę wypadku, która stanowi załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia. W karcie prócz podstawowych danych płatnika składek oraz poszkodowanego ujęte są informacje na temat okoliczności zdarzenia oraz stwierdza się, czy zdarzenie jest wypadkiem w drodze czy nie (jeśli nie, należy uzasadnić dlaczego).

Za czas niezdolności do pracy pracownik zachowuje prawo do 100 procent wynagrodzenia (wypłacanego przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni), a następnie zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Poszkodowanemu z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy przysługują również: świadczenie rehabilitacyjne oraz renta z tytułu niezdolności do pracy.

Warto nadmienić, że od 1 stycznia 2003 roku pracownikom nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS za uszczerbki na zdrowiu spowodowane wypadkiem w drodze.

 

Źródło zdjęć: pexels

Od 50 lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju i za granicą. Pracował jako inspektor pracy w Głównym Inspektoracie Pracy oraz dyrektor Departamentu Kontroli w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Autor wielu książek, broszur i ...