Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Uprawnienia pasażera opóźnionego lotu

Pasażerowi opóźnionego lotu przysługuje wiele uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o nr 261/2004 oraz zgodnie z utrwalonym orzecznictwem (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 Sturgeon i inni oraz w wyroku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie C-581/10). Przede wszystkim przewoźnik lotniczy w razie opóźnionego lotu zobowiązany jest zapewnić pasażerom:
• bezpłatne posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,
• bezpłatne 2 rozmowy telefoniczne, 2 dalekopisy, 2 przesyłki faksowe lub e-mailowe,
• zakwaterowanie w hotelu wraz transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania – gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy.

Dodatkowo pasażerom za opóźniony lot może przysługiwać odszkodowanie. Wysokość tego odszkodowania zależy od długości trasy oraz długości opóźnienia.

Jeśli zatem lot opóźni się o co najmniej 2 godziny w przypadku lotu o długości 1 500 km, to każdemu z pasażerów (również niepełnoletniemu) przysługuje zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 250 EUR. W przypadku opóźnienia o co najmniej 3 godziny lotów dłuższych w Unii Europejskiej albo innych o długości między 1 500 km a 3 000 km, odszkodowanie wynosi 400 EUR. W przypadku opóźnienia o co najmniej 4 godziny lotów poza Unią Europejską odszkodowanie wynosi już 600 EUR.

 

Reklamacja

W przypadku wystąpienia powyższych przesłanek należy złożyć reklamację. Do reklamacji należy załączyć: kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot oraz karty pokładowe, które potwierdzą, że pasażer stawił się w odpowiednim czasie na odprawę pasażerów, ponieważ warunkiem skorzystania z uprawnień przewidzianych we wspomnianym orzeczeniu jest posiadanie potwierdzonej rezerwacji na dany lot oraz stawienie się na odprawie pasażerów.

Linia lotnicza ma 30 dni na odpowiedź. Po złożeniu reklamacji zwykle przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania z różnych powodów. Przewoźnik lotniczy może uchylić się od obowiązku wypłaty odszkodowania, jeżeli może dowieść, że opóźnienie jest spowodowane następstwem zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Przewoźnicy najczęściej powołują się właśnie na takie okoliczności. Jednak żeby skutecznie dochodzić takiego odszkodowania, należy najpierw skutecznie złożyć reklamację na usługę do przewoźnika lotniczego, dopiero później można skierować sprawę do sądu.

Ciężar udowodnienia faktu, że okoliczność była nadzwyczajna i nie można było jej przewidzieć, spoczywa na przewoźniku lotniczym. W przypadku powołania się przez przewoźnika na usterkę techniczną, przyjmuje się bowiem zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, że przewoźnik powinien skutecznie panować nad zapobieganiem takiej awarii lub nad jej naprawą, w tym wymianą części wadliwych, ponieważ to do tego przewoźnika należy zapewnienie obsługi technicznej i właściwego funkcjonowania statku powietrznego wykorzystywanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem wystąpienie samej tylko usterki nie mogą stanowić jeszcze przesłanki zwalniającej z wypłaty odszkodowania.

 

 

Zmiany przepisów

Do 1 kwietnia 2019 roku po odmowie uznania reklamacji przez przewoźnika można było złożyć skargę na przewoźnika do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Postępowanie toczyło się w trybie administracyjnym i było szybkie i niedrogie (opłata od skargi: 100 PLN). Niestety z dniem 1 kwietnia nastąpiła zmiana ustawy Prawo lotnicze właśnie w zakresie rozpatrywania skarg pasażerów. Zgodnie z nowymi przepisami Prezes Urzędu (Komisja Ochrony Praw Pasażerów) nie rozpatruje już skarg pasażerów na odwołany/opóźniony lot lub odmowę przyjęcia na pokład. Wszystkie wnioski (skargi) złożone według starej procedury po 31 marca 2019 roku nie będą rozpatrywane z uwagi na brak podstawy prawnej.

Po tym terminie pasażer, który nie otrzymał odpowiedzi lub była ona dla niego niesatysfakcjonująca, może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Rzecznika Praw Pasażerów lub skorzystać z drogi sądowej.
Postępowanie pozasądowe, które toczy się przez Rzecznikiem Praw Pasażerów ma charakter mediacyjny i nie gwarantuje satysfakcjonującego rozwiązania sporu, bo przewoźnik może po prostu odmówić mediacji.

 

Dochodzenie roszczeń

 

W przypadku dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej trzeba się liczyć z większymi kosztami. Po pierwsze należy uiścić opłatę sądową od pozwu, która wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu, zaokrąglając w górę. Dodatkowo trzeba liczyć się z ewentualną koniecznością wniesienia zaliczek na poczet biegłych. W razie przegranej trzeba się liczyć z kosztami zastępstwa procesowego. Nie jest to też proces, który zakończy się szybko. Zwrócić należy uwagę na krótki termin przedawnienia dochodzenia odszkodowania od przewoźnika, który wynosi 1 rok od dnia wykonania przewozu zgodnie art. 778 k.c. oraz orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 111/16.

 

Kamila Pachota

radca prawny

 

Radca prawny Kamila Pachota prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego jako autor poszczególnych tekstów nie odpowiada za treść niniejszego serwisu ani zamieszczonych na portalu Space4Living wpisów w zakresie, w jakim członkowie klubu, użytkownicy serwisu i osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z opublikowanymi wpisami.
Treści zamieszczone w serwisie nie są poradami ani nie stanowią opinii prawnych i nie mogą być podstawą do podejmowania określonych decyzji bądź dokonywania wyborów w konkretnych sytuacjach życiowych.
Zamieszczone artykuły stanowią wyłącznie wyraz własnych poglądów radcy prawnego i nie prezentują oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Publikacje umieszczone w serwisie nie są także oficjalnymi informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany zaprezentowanych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów (włącznie z ich usunięciem), w każdym czasie i z dowolnej przyczyny, a w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub orzecznictwa.

 

Źródło zdjęć: pexels

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego w 2013 r. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa ...