Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Programy unijne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy w gąszczu osi priorytetowych i dokumentów programowych nie potrafią odnaleźć dla siebie odpowiedniego kierunku działania. Nie potrafią też wybrać, choć wstępnie, programu, który mógłby być dla nich potencjalnie interesujący z punktu widzenia rozwoju i finansowania.

Biorąc pod uwagę znaczącą pulę środków unijnych dostępnych w ramach centralnych programów realizowanych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR), skupiłam się w poniższym zestawieniu na działaniach PO IR, cieszących się niezmiennie bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

 

Opracowanie prototypu nowego rozwiązania (w tym badania i testy) w postaci nowego lub ulepszonego produktu/technologii – projekty B+R

 

Przedsiębiorstwa chcące sfinansować projekty mające na celu opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań technologicznych czy produktowych celem ich późniejszego wdrożenia do produkcji, czy odsprzedania wyników prac B+R innej firmie, mogą skorzystać między innymi z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jak na przykład działanie 1.1.1 PO IR tak zwana Szybka Ścieżka, w którym możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie unijne do 80 procent kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach tego działania firmy mogą prowadzić samodzielnie badania i testy przy wykorzystaniu własnej kadry i infrastruktury (także z pomocą podwykonawców) albo mogą przeprowadzić taki projekt razem z partnerem (na przykład z jednostką naukową lub z innym przedsiębiorstwem) w ramach konsorcjum utworzonego na potrzeby projektu. Nabór wniosków trwał do 1 czerwca 2020 roku dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Duże firmy mogły składać projekty do 3 kwietnia.

Ciekawą alternatywą dla firm, które nie prowadzą u siebie prac badawczo-rozwojowych, a chciałyby jednak opracować coś nowego i przetestować przed wdrożeniem rozwiązania na rynek, istnieje możliwość sfinansowania prac B+R w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Jeśli firma nie posiada zaplecza kadrowego lub infrastruktury, aby samodzielnie opracować technologię dla własnego pomysłu, warto zainteresować się działaniem 2.3.2 PO IR Bon na innowacje dla MŚP. W ramach niego można otrzymać dofinansowanie do 85 procent na zakup usługi od jednostki badawczo-naukowej (w tym Centrów Badawczo-Rozwojowych) dotyczącej opracowania i przetestowania odpowiedniej technologii/wyrobu wraz z wytworzeniem prototypu oraz całej dokumentacji wdrożeniowej.

Nabór wniosków trwał do 28 maja 2020 roku. Nabór był podzielony na etapy (aby składane wnioski były na bieżąco oceniane przez Instytucję) – pierwszy do 30 marca, a do 28 maja 2020 roku. Konkurs trwa aż do wyczerpania alokacji.

 

Wdrożenie do produkcji gotowego rozwiązania w postaci nowego wyrobu lub nowej technologii produkcji – projekty wdrożeniowe

 

W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo już zakończyło prace B+R (samodzielnie lub na zlecenie) i jest gotowe, aby taki udoskonalony produkt lub technologię skomercjalizować i wdrożyć do działalności produkcyjnej, to wtedy kluczowe stają się koszty związane z uruchomieniem zakładu produkcyjnego.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektu wdrożeniowego mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

W ramach dostępnych programów przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na realizację działań tradycyjnie postrzeganych jako działania inwestycyjne, między innymi: zakup gruntu, zakup lub budowa hali produkcyjno-magazynowej, remont obecnie posiadanej nieruchomości celem jej dostosowania do wymogów projektu, zakup maszyn, urządzeń lub linii technologicznej, zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna).

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym zlokalizowana zostanie planowana inwestycja. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania nawet do 70 procent kosztów inwestycji. Wnioski o dofinansowanie tego typu projektów można było składać między innymi do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) lub do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do 23 kwietnia 2020 roku w ramach następujących programów:

  • 3.2.1 PO IR Badania na rynek – wnioski o dofinansowanie projektów można było składać do 23 kwietnia 2020 roku (budżet 550 mln zł). Dodatkowo zaplanowano również konkurs dedykowany miastom średnim (150 mln zł) oraz projektom na rzecz dostępności (50 mln zł);
  • 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne – do 23 kwietnia 2020 roku trwał konkurs ogłoszony jeszcze w 2019 roku. Alokacja konkursu: 350 mln zł.

 

 

Tworzenie lub rozbudowa działów/centrów B+R w przedsiębiorstwie – dotacje na Centra Badawczo-Rozwojowe

 

Dofinansowanie ze środków unijnych umożliwia przedsiębiorstwom zakup infrastruktury badawczej oraz prowadzenie długofalowo projektów badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi) w ramach własnego Centrum B+R. W rezultacie firma może oferować na rynku nowe technologie/produkty/usługi oparte na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, co pozwala na umocnienie jej pozycji konkurencyjnej.

Budowa/rozbudowa własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie, przez inwestycje w środki trwałe i zatrudnienie nowych pracowników, umożliwia bardziej efektywne i skuteczne podejmowanie zaplanowanych działań biznesowych, a przede wszystkim przyczynia się do stworzenia uniwersalnego ośrodka B+R prowadzącego szerokie spectrum prac badawczych i rozwojowych na przestrzeni wielu lat.

Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, na przykład: zakup gruntu, zakup, budowa lub remont nieruchomości pod działalność Centrum B+R, nabycie środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów w terminie od 14 kwietnia do 11 maja 2020 roku. Budżet konkursu wyniósł 350 mln zł.

 

Wzrost konkurencyjności twojego biznesu

 

Potencjał konkurencyjności to zespół zasobów materialnych i niematerialnych umożliwiających budowanie przewagi konkurencyjnej. Pozyskanie finansowania w formie dotacji unijnej na rozwój, czy to w zakresie działalności badawczej czy produkcyjnej, wprowadza do przedsiębiorstwa nową jakość przez realizację innowacyjnych projektów.

Wzrost wartości przedsiębiorstwa realizuje się na skutek uzyskania korzyści, zarówno materialnych (w tym potencjalnych zysków z nowej inwestycji), jak i niematerialnych.

Korzyści niematerialne, takie jak zdobyta wiedza, doświadczenie i umiejętności, patenty, wzory użytkowe czy wzory przemysłowe, są elementami, które bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności.

Realizacja prac badawczo-rozwojowych umożliwia firmom lepsze i szybsze dostosowanie realizowanej działalności do potrzeb i specyfiki grupy docelowej przez szybką reakcję na sygnały rynkowe (takie jak między innymi postęp technologiczny, inwestycje konkurentów i rosnące oczekiwania rynku), generowanie większej ilości pomysłów i koncepcji technologicznych oraz skrócenie czasu ich wprowadzenia, co pozwala na podniesienie efektywności prowadzonej działalności.

W wyniku uzyskanego dofinansowania ze środków unijnych zakres i rozmiar działań badawczych i produkcyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa zwiększa się, co umożliwia tworzenie własnych, innowacyjnych koncepcji, dzięki którym firmy umacniają swoją pozycję nie tylko na rynku polskim, ale także międzynarodowym.

 

Autorka artykułu: Magdalena Herod

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...