Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Komu pracodawca dofinansuje okulary do pracy przy komputerze?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973) określa wymagania dotyczące bhp i ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz organizację pracy na tych stanowiskach. To właśnie w tym rozporządzeniu znajdziemy informacje, jak powinno wyglądać krzesło komputerowe lub jakie odległości należy zachować pomiędzy sąsiednimi komputerami.

W wymienionym akcie prawnym jest mowa o „pracownikach”, dlatego kluczowym jest zdefiniowanie, kim oni są w świetle rozporządzenia. Zgodnie z definicją ujętą w treści paragrafu drugiego pracownikiem jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę (w tym również praktykant i stażysta), która użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że jeśli pracujemy 8 godzin dziennie, wymiar czasu pracy spędzony przy komputerze powinien wynosić co najmniej 4 godziny.

Monitorem ekranowym jest urządzenie, które służy do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym (niezależnie od metody uzyskiwania obrazu). Natomiast stanowiskiem pracy jest przestrzeń pracy łącznie z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, które obejmują w szczególności: wyposażenie podstawowe (w skład którego wchodzi: monitor ekranowy, klawiatura lub inne urządzenia wejściowe, jednostka centralna lub stacja dyskietek), wyposażenie dodatkowe (takie jak: mysz, drukarka, skaner, trackball) oraz wyposażenie pomocnicze (to znaczy: stół, krzesło, podnóżek i uchwyt na dokumenty).

Rozporządzenie swoimi postanowieniami nie obejmuje: kabin dla kierowców; kabin sterowniczych maszyn i pojazdów; komputerowych systemów na pokładach środków transportu oraz przeznaczonych głównie do użytku publicznego; systemów przenośnych, które nie są przeznaczone do użytkowania na danym stanowisku pracy; kalkulatorów, kas rejestrujących oraz innych urządzeń wyposażonych w małe ekrany do prezentacji danych lub wyników pomiarów; maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy pracodawca zapewnia pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną. W skierowaniu na badania (wstępne, okresowe, kontrolne) określa warunki pracy wraz z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy. Jeżeli lekarz podczas badań medycyny pracy zaleci pracownikowi stosowanie okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym, wówczas pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom takie okulary. Wysokość kwoty przeznaczonej na zakup okularów ustalana jest przez pracodawcę. Powinna ona pozwolić na zakup okularów w wersji standardowej, to znaczy uwzględnić zakup szkieł korekcyjnych i oprawek. Zazwyczaj zasady refundacji kosztów przeznaczonych na zakup okularów określa się w regulaminie wewnętrznym lub w formie zarządzenia. Można w nich uwzględnić również częstotliwość zwrotu kosztów oraz postepowanie w sytuacjach awaryjnych, gdy na przykład pracownik zgubi okulary lub sam je zniszczy.

Pracodawca obowiązany jest także organizować pracę w taki sposób, aby łączyć przemiennie pracę przy monitorze ekranowym z inną pracą nieobciążającą narządu wzroku i wykonywaną w innej pozycji. Dlatego rozporządzenie przewiduje dodatkową przerwę dla pracowników, zwykle nazywaną „przerwą komputerową”. Otóż po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego pracownikowi przysługuje co najmniej 5-minutowa przerwa, która wliczana jest do czasu pracy. Celem ustanowienia tej przerwy jest zapewnienie pracownikowi odpoczynku od kontaktu z monitorem ekranowym. Dlatego też przerw tych nie sumujemy, lecz wykorzystujemy po każdej pełnej godzinie pracy przy komputerze.

Należy także podkreślić, iż przerwa komputerowa jest przerwą od pracy przy monitorze ekranowym, a nie przerwą w pracy w ogóle (gdy pracy świadczyć nie musimy). Dlatego przerwę komputerową możemy wykorzystać na przykład na pracę z dokumentami.

W tym miejscu warto również nawiązać do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. z 2017 r. poz. 796), zgodnie z którym kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią, wykonującym pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przysługuje co najmniej 10-minutowa przerwa po każdych 50 minutach pracy przy komputerze.

Podsumowując, uprawnione do otrzymania od pracodawcy refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok są osoby, które wykonują pracę na stanowisku „komputerowym” przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz posiadają zalecenie lekarza medycyny pracy dotyczące stosowana okularów.

 

Źródło zdjęć: pexels

Od 50 lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju i za granicą. Pracował jako inspektor pracy w Głównym Inspektoracie Pracy oraz dyrektor Departamentu Kontroli w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Autor wielu książek, broszur i ...