Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry
Image Alt

Regulamin Klubu

Regulamin Klubu Space4Living (S4L)

I Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady członkostwa w Klubie Space4Living (dalej: Klub), zasady korzystania z Karty Członka Klubu S4L (zwanej dalej „Kartą S4L”) Portalu Space4living.pl
 2. Administratorem danych osobowych i Właścicielem Portalu Space4living.pl jest Renata Długołęcka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Consortium Discovery Renata Długołęcka z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 1B/99 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem: 462189, NIP: 526-222-50-91.
 3. Członkostwo w Klubie może uzyskać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokona zgłoszenia do Klubu poprzez podanie swoich danych osobowych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Portalu Space4living.pl, uiści opłatę za wystawienie Karty S4L oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Właściciela Portalu w celach marketingowych. Podanie danych osobowych oraz zgoda są całkowicie dobrowolne, ale są warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie.
 4. Opłata za wystawienie Karty S4L wynosi 20 PLN brutto.
 5. Na podstawie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego i uiszczonej opłaty za wystawienie Karty oraz po weryfikacji danych Właściciel Portalu wystawia Kartę S4L i wysyła ją pod wskazany w formularzu rejestracyjnym adres.
 6. Karta S4L wydana jest bezterminowo. Jednocześnie Właściciel Portalu S4L zastrzega sobie prawo zmiany warunków funkcjonowania Karty Członka Klubu S4L.
 7. Karta S4L jest kartą na okaziciela – na Karcie S4L widnieje numer jej posiadacza. Karta Klubu S4L jest aktywna od momentu jej wydania. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty S4L.
 8. Karta S4L upoważnia do zakupów u Partnerów S4L promujących swoje produkty i usługi w zakładce „Promocje” space4living.pl/promocje na terenie całego kraju i zagranicą. Członek Klubu S4L otrzymuje zaproszenia na imprezy wewnętrzne Klubu, możliwość uczestniczenia w konkursach opublikowanych na stronie space4living.pl/klub/konkursy oraz dodatkowe rabaty na produkty promowane na stronie Portalu Space4living.pl w zakładce Promocje.

II Realizacja

 1. Warunkiem uzyskania rabatów u Partnerów S4L opublikowanych w zakładce „Promocje” space4living.pl/promocje jest okazanie Karty S4L i powołanie się na wybraną promocję. Warunkiem uzyskania rabatu 10% przy zakupie w sklepie internetowym www.good4me.pl jest podanie numeru Karty S4L.
 2. Karta S4L upoważnia do 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym good4me.pl i korzystania z ofert specjalnych przygotowanych dla Członków Klubu S4L.
 3. Sklep internetowy Goog4me zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty sklepu good4me.pl objętych rabatem przysługującym z tytułu posiadania Karty S4L.
 4. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi u Partnerów S4L oraz w sklepie internetowym www.good4me.pl
 5. Karta S4L nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie może zostać zamieniony na żadną inną formę, w tym ekwiwalent pieniężny.
 6. Karta S4L uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty S4L nie będzie honorowana.
 7. Za wystawienie nowej Karty S4L bądź jej duplikatu pobierana jest opłata jak za nową Kartę S4L.
 8. Wszelkie zmiany graficzne w Karcie Członka Klubu S4L nie zobowiązują Członka lub Właściciela Portalu S4L do jej wymiany na nową. Wszystkie rodzaje – grafiki Kart S4L są akceptowane w sklepie goog4me.pl oraz u Partnerów space4living.pl;
 9. Posiadacz Karty S4L ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich zmiany lub też usunięcia. Usunięcie Członka z bazy Członków korzystających z uprawnień Karty S4L oraz otrzymujących newsletter jest możliwe po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu Klienta na adres biuro@space4living.pl. Z uczestnictwa w Klubie S4L można zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Klubie S4L dostępny jest tutaj. Podpisany i zeskanowany dokument rezygnacji z uczestnictwa w Klubie S4L prosimy wysyłać na adres biuro@space4living.pl.
 10. Właściciel S4L zastrzega, iż ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Klubu S4L. Informacja o takiej decyzji zostanie Państwu przekazana co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Klubu S4L poprzez stosowny komunikat na stronie internetowej Klubu S4L;
 11. Właściciel S4L zastrzega, iż możliwość realizacji rabatów będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie korzystanie z rabatów nie będzie możliwe.

III Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty S4L w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są przez Consortium Discovery Renata Długołęcka oraz są powierzane innym podmiotom współpracującym z Consortium Discovery Renata Długołęcka (w tym firmom świadczącym usługi mailingowe, kurierskie, pocztowe) w celu realizacji postanowień Regulaminu Karty S4L zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119, s 1-88 w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 2. Właściciel Klubu S4l dążąc do poszanowania ochrony prywatności Członków przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119, s 1-88.
 3. Udostępnienie danych Właścicielowi portalu S4L  w związku z uczestnictwem w Klubie S4L ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie niektórych danych jest niezbędne celem Państwa rejestracji („Dane podstawowe”). Danymi podstawowymi są następujące dane osobowe:  imię i nazwisko płeć, pełny adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
 4. W formularzu rejestracyjnym mogą Państwo podać również dodatkowe dane osobowe. Niepodanie dodatkowych danych osobowych nie skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami.
 5. Właściciel Portalu S4L pełniący rolę administratora Państwa danych osobowych, przetwarza Państwa dane jedynie w zakresie i w celach, o których zostaliście Państwo poinformowani lub na które wyraziliście Państwo zgodę przy zgłoszeniu uczestnictwa w Klubie S4L. Właściciel Portalu S4L nie udostępnią innym podmiotom, w tym Partnerom Klubu, danych osobowych na potrzeby marketingowe bez wyraźnej zgody Uczestnik Członka Clubu S4L.
 6. Jednym z głównych założeń Klubu S4L jest dostosowanie indywidualnej oferty do Państwa potrzeb, jednocześnie bez narażania Państwa na otrzymywanie zbyt wielu zbędnych informacji. Z powyższych względów, Właściciel Portalu S4L, może przetwarzać Państwa dane osobowe oraz informacje odnoszące się do zawartych transakcji do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (SMS, poczta email) o towarach i usługach Właściciela Portalu S4L i Partnerów Portalu S4L i ewentualnych przyszłych Partnerów Klubu S4L lub podmiotów współpracujących z Właścicielem Portalu S4L. Udostępnianie Państwa danych innym podmiotom w celach marketingowych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy wyrażą Państwo odrębną zgodę na takie działania.
 7. Udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych mogą Państwo w każdej chwili odwołać za pośrednictwem strony internetowej space4living.pl lub wypełniając odpowiedni Formularz rejestracyjny dostępny na www.space4living.pl, o ile dopuszcza on taką możliwość. Jeżeli odwołali Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych na potrzeby marketingowe nie będzie miało miejsca. W takim przypadku Właściciel będzie kontaktować się z Państwem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Państwa praw lub obowiązków w ramach Clubu S4L.
 8. Prawo dostępu do treści danych i poprawiania danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo kontroli, do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia. W przypadku zmiany danych np. adresu lub nazwiska, Członek S4L powinien niezwłocznie poinformować o takiej zmianie Właściciela Portalu S4L. Właściciel Portalu S4L nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku poinformowania Właściciela Portalu przez Członka S4L o zmianie jego danych.
 9. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały udostępnione na Portalu Space4living.pl w zakładce Polityka Prywatności.

IV Postanowienia końcowe

 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Członkostwa w Klubie S4L, właściwe jest prawo polskie, stosowne dla siedziby Właściciela Portalu space4living.pl
 2. Niniejsze warunki Klubu S4L  mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Właściciela Portalu S4L. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Klubu S4L, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Członków  lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Klubu S4L np. zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Klubu S4L  przez Członków. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na Portalu Space4living.pl. W takiej sytuacji Członek S4L może w terminie jednego miesiąca wypowiedzieć uczestnictwo w Klubie S4L. Brak takiego wypowiedzenia lub użycie Karty S4L przed upływem wspomnianego terminu jest równoznaczny ze zgodą na zmianę warunków Klubu S4L.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.